Розумовський Олексiй Кирилович

Rozumovskiy

Граф Розумовський Олексiй Кирилович  (23.09.1748-05.04.1822 рр.) виховувався масоном I. Шуваловим.

Коли Олексiю виповнилося 16 рокiв, його за указом батька вiдправили разом iз братами на навчання до Англiї.
В «туманному Альбiонi» вiн стає масоном, знайомиться з видатним мислителем i масонським «напiвбогом» Louis Claude de Saint-Martin.
Повернувшись з Європи, Олексiй у 1771 р. поступив до петербурзької масонської ложi «Досконалого Союзу» англiйської системи, де Майстром ложi був англiєць Джон Кейлi.

Разом iз своїм батьком Олексiй Розумовський у серединi 70-х рокiв XVIII ст. був членом ложi «Трьох муз» у Петербурзi (ложа англiйської системи, Майстер ложi I. Єлагiн). У подальшому Олексiй Розумовський стає членом «капiтулу Фенiкс», який управляв масонським рухом у Росiйськiй iмперiї, був членом капiтулу Суворого нагляду системи тамплiєрiв I. Штарка, перебував пiд впливом де Менстра (1754-1821 рр.) – iталiйського фiлософа-мiстика, письменника, масона, учня Louis Claude de Saint-Martin.

Олексiй Розумовський – один iз видатних людей свого часу. За катерининської епохи вiн зумiв стати таємним радником, сенатором, попечителем Московського унiверситету, членом Головного правлiння училищ, президентом Товариства випробувачiв природи, попечителем Вiльного товариства любителiв словесностi.
В епоху Олександра Першого вiн був мiнiстром народної освiти (1810-1816 рр.), сприяв створенню мережi початкових шкiл i гiмназiй.
Олексiй Розумовський зiбрав найбiльшу бiблiотеку у Росiйськiй iмперiї з природознавства, створив ботанiчний сад. З 1818 р. Олексiй Розумовський жив в своєму маєтку Почеп Чернiгiвської губернiї i був Почесним членом Харкiвського унiверситету.

Своє захоплення масонством Олексiй Розумовський не втратив i в зрiлому вiцi. У 1806-1809 рр. вiн вiдвiдує московську ложу «До мертвої голови» (Майстра ложi I. Поздєєва), а пiзнiше стає вiце-президентом Росiйського бiблiйського товариства (в тi роки товариством опiкувалися масони).

Comments are closed.